Privacy

Skinproof Skincenter respecteert in onze activiteiten uw privacy. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van ons  zelf.

Skinproof Skincenter volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Met de privacyverklaring hopen wij u duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan en met wie wij die informatie kunnen delen.

Privacy verklaring
Skinproof Skincenter verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

In deze privacyverklaring geven wij een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • Voorletters (voornaam) en achternaam
  • Burgerlijke staat
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht (dit uitsluitend ten behoeve van een correcte aanhef)
  • BSN
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Identiteitsbewijs, type identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart, Rijbewijs)
  • Alle overige persoonsgegevens voor zover die door opdrachtgever zijn verstekt in email, telefonisch of in corespondentie.

Cookies
Wij maken geen gebruik van cookies.

Delen van persoonsgegevens met derden
Skinproof Skincenter verstrekt uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Hoe lang worden gegevens bewaard
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens en dossiers gedurende maximaal zeven jaren om te kunnen voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.  Voor particulieren geldt een bewaarplicht van 5 jaar.

Inzage en correctie
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft U  altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar Skinproof Skincenter.

Beveiliging
Skinproof Skincenter hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. 

Contact
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Skinproof Skincenter.

© 2020 Skinproof Skin Center - Privacy

Delen